• 74 814 88 06
 • +48 501 336 467
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin wypożyczalni rowerowej

REGULAMIN

„Mobilna Wypożyczalnia Rowerów Elektrycznych Supełek”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Mobilnej Wypożyczalni Rowerów Elektrycznych Supełek zwanej dalej „Wypożyczalnią”.
 2. Właścicielem Wypożyczalni jest firma Supełek Zbigniew Bajor z siedzibą w Dusznikach Zdrój ul.Podgórze 12, NIP: 6451618604, której własnością jest również strona internetowa www.dom-supelek.pl zwana dalej „stroną WWW”.
 3. Przedmiotem Wypożyczalni są rowery elektryczne z bateriami stanowiące własność firmy Supełek zbigniew Bajor, zwane dalej „rowerami”.
 4. Przedmiotem Wypożyczalni są kaski, foteliki rowerowe, bidony, oświetlenie do roweru, blokady do zabezpieczenia rowerów, przyczepki rowerowe stanowiące własność firmy Supełek Zbigniew Bajor, zwane dalej „dodatkowym wyposażeniem”.

 

ZASADY WYPOŻYCZANIA I UŻYTKOWANIA ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ WYPOŻYCZALNII

 1. Wypożyczenie roweru i dodatkowego wyposażenia następuje zgodnie z niniejszym regulaminem i aktualnym cennikiem  na podstawie pisemnej umowy wypożyczenia zawartej pomiędzy Wypożyczalnią a Klientem/Wypożyczającym.
 2. Wypożyczalnia działa w formule stacjonarnej i mobilnej a więc wynajęte rowery i dodatkowe wyposażenie mogą być dostarczane  do Klienta we wskazane miejsce i o wskazanym czasie w promieniu 60 km od Dusznik Zdrój. Dostarczenie rowerów  jest dodatkowo płatne .
 3. Wypożyczenie roweru i dodatkowego wyposażenia poprzedzone jest procesem rezerwacji dokonanym telefonicznie lub mailowo. Dokonanie rezerwacji uznaje się za skuteczne dopiero po otrzymaniu ze strony Wypożyczalni potwierdzenia dokonania rezerwacji w terminie do 24h od momentu dokonania rezerwacji.
 4. Aby wypożyczyć rower wraz z dodatkowym wyposażeniem Klient powinien spełnić następujące warunki:
 1. wypożyczający rower z dodatkowym wyposażeniem musi być osobą pełnoletnią;
 2. wypożyczający rower z dodatkowym wyposażeniem musi być trzeźwy i nie może znajdować się pod wpływem innych środków odurzających;
 3. wypożyczający musi przedstawić do wglądu dowód osobisty lub wpłacić kaucję zwrotną w wysokości 5000,00 zł,
 4. wypożyczający musi podpisać umowę na wypożyczenie roweru z dodatkowym wyposażeniem, która oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu;
 5. dopuszcza się możliwość wypożyczenia roweru i dodatkowego wyposażenia osobie niepełnoletniej wyłącznie w obecności i za zgodą opiekuna prawnego który staje się stroną umowy;
 6. wnieść opłatę za okres wypożyczenia zgodnie z cennikiem. Opłata za wypożyczenie pobierana jest z góry przez przedstawiciela Wypożyczalni.
 1. Jeżeli przedstawiciel Wypożyczalni uzna Klienta za niespełniającego warunków zapisanych w §2 pkt. 4 lub uzna go za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia roweru i dodatkowego wyposażenia bez podania przyczyny. Przedstawiciel Wypożyczalni może również odmówić wypożyczenia roweru i dodatkowego wyposażenia w przypadku gdy warunki pogodowe mogą mieć negatywny wpływ na stan techniczny wypożyczanych elementów.
 2. Wypożyczalnia przekazuje do używania Klientowi rowery sprawne technicznie, wyposażone zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.
 3. Wypożyczony rower powinien być użytkowany przez Klienta zgodnie z instrukcją przekazaną przez przedstawiciela Wypożyczalni.
 4. Zabrania się modyfikacji wypożyczonego roweru, a w szczególności napędu elektrycznego.
 5. Zabrania się samodzielnego dokonywania napraw, a wszelkie uszkodzenia, oraz wadliwą pracę podzespołów należy zgłaszać Wypożyczalni.
 6. Za wady ukryte Wypożyczalnie nie ponosi odpowiedzialności.
 7. W okresie wypożyczenia roweru, Klient powinien zabezpieczać rower przed kradzieżą za pomocą zabezpieczenia dostarczonego przez Wypożyczalnię. Klient powinien również chronić rower przed działaniem opadów atmosferycznych.
 8. Klient powinien korzystać z rowerów wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego, zabrania się wykorzystywania wypożyczonego roweru do udziału we wszelkiego rodzaju zawodach rowerowych.
 9. Zabrania się użyczania wypożyczonych rowerów osobom trzecim niebędącym stroną umowy.
 10. Rower należy zwrócić do Wypożyczalni w terminie deklarowanym i opłaconym. O zamiarze przedłużenia okresu wypożyczenia, należy poinformować Wypożyczalnię przed jego upływem telefonicznie (tel. +48 74 814 88 06, +48 508 456 589). Przedłużenie okresu wypożyczenia będzie możliwe wyłącznie w przypadku że użytkowany rower nie będzie zarezerwowany dla innego Klienta oraz wiązać się będzie z dodatkowymi kosztami określonymi w cenniku.
 11. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu, gdy Klient nie zwróci roweru ani nie powiadomi Wypożyczalni o przewidywanym późniejszym terminie zwrotu roweru, Wypożyczalnia zgłosi kradzież roweru na Policję.
 12. Wypożyczający zastrzega sobie prawo do udostępniania danych klienta organom do tego uprawnionym (Policja, Straż Miejska itp.).
 13. W przypadku skrócenia okresu wypożyczenia wynikającego z umowy środki za wypożyczenie roweru nie podlegają zwrotowi.
 14. Klient dokonujący wypożyczenia na okres doby, wymagającej przechowania roweru przez noc, jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia mienia na własny koszt.ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA/WYPOŻYCZAJĄCEGO

 1. Wypożyczając rower i dodatkowe wyposażenie Klient przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie jego użytkowania od momentu podpisania umowy do momentu zwrotu roweru i dodatkowego wyposażenia.
 2. W przypadku uszkodzenia, zgubienia lub kradzieży roweru czy dodatkowego wyposażenia Klient jest zobowiązany pokryć finansowo powstałe szkody w całości.
 3. W przypadku, gdy Klient zwróci rower lub dodatkowe wyposażenie uszkodzony, przedstawiciel Wypożyczalni oceni wartość szkody i wezwie Klienta do zapłacenia kwoty równej oszacowanemu kosztowi naprawy roweru lub dodatkowego wyposażenia.
 4. W przypadku zgubienia lub kradzieży roweru czy dodatkowego wyposażenia Klient zobowiązany jest zgłosić ten fakt Policji i przedstawić w Wypożyczalni protokół potwierdzający dokonanie zgłoszenia. Nie zwalnia to Klienta z odpowiedzialności materialnej za poniesioną szkodę i konieczności zwrotu kwoty równej wartości roweru czy dodatkowego wyposażenia (na podstawie cen rynkowych na dzień w którym zdarzenie miało miejsce).
 5. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania rowerów przez Klienta. Użytkownik będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Klient rzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonych rowerów.
 6. Klient jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie roweru oraz jego wyposażenia przed kradzieżą i uszkodzeniami.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wypożyczenie roweru i dodatkowego wyposażenia z Wypożyczalni oznacza zgodę Klienta na warunki określone niniejszym Regulaminie. Regulamin Wypożyczalni dostępny jest na stronie WWW oraz w siedzibie Wypożyczalni.
 2. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad funkcjonowania Wypożyczalni, Właściciel Wypożyczalni zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Właściciela Wypożyczalni.

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2021r.


© 2024 Dom Supełek. All Rights Reserved. Designed by InnoVea